Czynności dokonywane przez Notariusza

Notariusz Krzysztof Sandomierski jako osoba zaufania publicznego powołany jest do dokonywania czynności, którym Strony są obowiązane bądź pragną nadać formę aktu notarialnego.

Notariusz dokonuje między innymi następujących czynności notarialnych:
1) sporządza akty notarialne, np.:
umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa dożywocia, umowa zamiany, umowa zniesienia współwłasności, umowa przedwstępna, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, umowy, akty założycielskie i statuty spółek, oświadczenia o objęciu udziałów lub akcji, protokoły ze zgromadzeń wspólników spółek, ustanowienie prawa użytkowania, służebności (służebności gruntowych, osobistych, przesyłu), hipoteki, pełnomocnictwa, testamenty, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego, oraz inne akty notarialne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, kontrakty;
2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia i inne czynności dotyczące dziedziczenia, np.:
protokoły dziedziczenia, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, testamenty, umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, umowy o dział spadku;
3) sporządza poświadczenia;
4) spisuje protokoły;
5) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
6) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

Notariusz dokonuje również czynności i umowy wyjazdowe (w terenie).
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, odpowiemy na Państwa pytania.