Taksa notarialna

Przed dokonaniem czynności notarialnej notariusz ustala ze stronami wysokość wynagrodzenia notariusza (tzw. taksy notarialnej). Uzgodnione wynagrodzenie nie przekracza maksymalnych stawek taksy notarialnej określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wynagrodzenie to jest powiększone o należny podatek VAT.

Jeżeli strony nie są w stanie, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, ponieść wynagrodzenia notariusza, można wystąpić z wnioskiem do właściwego sądu rejonowego o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Ponadto Notariusz pobiera opłaty sądowe za wnioski wieczystoksięgowe składane przez Strony i odprowadza je na konto właściwego sądu.

Na wszelkie pytania odnośnie taksy notarialnej jak również w innych sprawach związanych z pracą Notariusza prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną Krzysztof Sandomierski tel. 77 433 15 10